Wikia

逆战幻想 维基

星靈列表

個評論11
1,591條目存在於本站

简体 | 繁體

Ulist
Star 1

編輯

  • 近戰攻擊
無技能擊退
U10008 f U10012 f U10017 f U10026 f U10027 f U10028 f U10034 f U10107 f U10038 f
擊退
U10056 f


  • 遠戰攻擊
無技能
U10003 f U10021 f U10042 f U10123 f


  • 魔法攻擊
無技能
U10024 f U10040 f

Star 2

★★編輯

  • 近戰攻擊
無技能擊退
U10011 f U10013 f U10029 f U10048 f U10124 f U10058 f U10440 f U10575 f U10037 f
減速
U10325 f


  • 遠戰攻擊
無技能擊退攻擊力UP
U10015 f U10043 f U10022 f
速度王
無技能
U10049 f


  • 魔法攻擊
無技能擊退
U10020 f U10033 f U10039 f U10300 f U10301 f U10054 f U10066 f U10096 f U10055 f
擊退減速
U10365 f U11173 f U10053 f U10065 f U10937 f

Star 3

★★★編輯

  • 近戰攻擊
無技能
U10000 f U10041 f U10046 f U10073 f U10144 f U10004 f U10230 f U10171 f U10173 f
無技能擊退減速攻擊力UP
U10214 f U10277 f U10337 f U10813 f U10606 f U10057 f U10410 f U10462 f U10093 f
二連擊銅牆鐵壁速度王
無技能無技能無技能
U10108 f U10044 f U10061 f


  • 遠戰攻擊
無技能
U10122 f U10128 f U10109 f M20023 f U10115 f U10227 f U10224 f U10265 f U10091 f
無技能擊退減速
U10092 f U10045 f U10187 f U10409 f U10264 f U10314 f
速度王
無技能
U10172 f


  • 魔法攻擊
無技能擊退
U10001 f U10064 f U10110 f U10118 f U10228 f U10170 f U10273 f U10709 f U10071 f
減速範圍攻擊
U10099 f U10106 f U10031 f U10072 f U11014 f

Star 4

★★★★編輯

近戰攻擊編輯

無技能
U10112 f M20020 f U10078 f U10005 f U10225 f U10323 f U10318 f U10372 f U10014 f
U10186 f U10289 f U10380 f U10390 f U10374 f U10391 f U10351 f U10235 f U10313 f
U10551 f U10434 f U10484 f U10527 f U10631 f U10595 f U10577 f U10582 f U10710 f
U10779 f U10764 f U10426 f U10620 f U10932 f U18003 f U10938 f U11082 f U11056 f
擊退
U11275 f U10047 f U10157 f U10226 f U10148 f U10269 f U10174 f U10406 f U10255 f
擊退
U10291 f U10513 f U10206 f U10272 f U10371 f U10366 f U10395 f U10460 f U10496 f
擊退
U10249 f U10204 f U10200 f U10424 f M20119 f U10557 f U10304 f U10579 f U10574 f
擊退
U10639 f U10701 f U10904 f U10436 f U10783 f U10934 f U18007 f U18014 f U10959 f
擊退減速
U11061 f U10809 f U10116 f U10279 f U10386 f U10302 f U10474 f U10461 f U10429 f
減速
U10533 f U10519 f U10626 f U10523 f U10618 f U10493 f U10467 f U10501 f U10675 f
減速範圍攻擊
U10715 f U10758 f U10766 f U11004 f U10737 f U11089 f U10905 f U11016 f M20092 f
範圍攻擊
U10603 f U10632 f U10743 f U10735 f U11102 f U10832 f U10988 f U11242 f U10884 f
銅牆鐵壁
無技能擊退
U10113 f U10837 f U10555 f U10796 f U11117 f U11304 f U10744 f U11083 f U11115 f
銅牆鐵壁
減速範圍攻擊
U10826 f U11015 f U10730 f U10578 f U10846 f U11262 f U10803 f
二連擊
擊退減速
U10413 f U10860 f U10458 f U10511 f U10942 f U10693 f U10573 f U11266 f
速度王生命汲取
無技能擊退減速擊退
U10245 f U11037 f U11030 f U11247 f U10822 f U10917 f U11151 f U10687 f
暴擊
無技能擊退減速範圍攻擊
U10751 f U10981 f U11222 f U11121 f U11308 f
重擊
無技能擊退
U10121 f U10722 f U10961 f U10761 f U10848 f U11185 f
重擊
減速範圍攻擊
U10861 f U10838 f U11022 f U11055 f U11179 f U10765 f
背後強襲戰神裝甲炎戒
擊退減速擊退減速
U11027 f U11152 f U11269 f U10459 f U11309 f U10965 f U11018 f

遠戰攻擊編輯

無技能
U10035 f M20086 f U10319 f M20091 f U10478 f U10088 f U10105 f U10102 f U10756 f
無技能
U10964 f U10050 f U10117 f U10159 f U10147 f U10104 f U10251 f M20101 f U10278 f
U10317 f U10349 f U10508 f U10203 f U10127 f U10241 f M20118 f U10506 f U10303 f
U10487 f U10694 f U10637 f U10518 f U10780 f U10785 f U10952 f U10928 f U10890 f
擊退
U10996 f U10670 f U10010 f U10143 f U10119 f U10125 f U10398 f U10216 f M20100 f
擊退
U10284 f U10350 f U10425 f U10433 f U10357 f U10499 f U10617 f U10634 f U10422 f
擊退減速
U10742 f U11100 f U10576 f U10992 f U18009 f U10817 f U11054 f U10688 f U10006 f
減速
U10188 f U10149 f U10175 f U10324 f M20084 f U10213 f U10517 f U10381 f U10392 f
減速
U10295 f U10236 f U10416 f U10307 f U10339 f U10565 f U10612 f U10668 f U10712 f
減速範圍攻擊
U10748 f U10797 f U10926 f U18012 f U11223 f U10899 f U11065 f U11053 f U10231 f
範圍攻擊
U10327 f U10515 f U10282 f U10385 f U10087 f U10361 f U10470 f U10546 f U10607 f
範圍攻擊攻擊力UP
U10321 f U10673 f U10750 f U11096 f U10891 f U11270 f U10023 f U11092 f
二連擊
無技能擊退減速
U10063 f U10716 f U10649 f U11276 f U10590 f U10866 f
速度王生命汲取
擊退減速範圍攻擊擊退
U10767 f U11012 f U10939 f U10320 f U10538 f U10818 f U11021 f U11003 f
暴擊
無技能擊退減速範圍攻擊
U10002 f U11076 f U10713 f U10918 f U11116 f U11187 f U10859 f U11042 f U11047 f
重擊戰神裝甲
減速3+2減速
U10642 f U11156 f U11235 f U10982 f U11128 f
炎戒狙擊
範圍攻擊無技能擊退減速
U11186 f U10958 f U11178 f U11067 f U11183 f U10968 f U11255 f

魔法攻擊編輯

M20074 f U10081 f U10151 f U10223 f U10182 f U10294 f U10281 f U10423 f U10437 f
U10308 f U10338 f U10615 f U10630 f U10500 f U10676 f U10570 f U10648 f U10774 f
擊退
U11002 f U10967 f U10831 f U10994 f U10911 f U10811 f U11246 f M20075 f U10514 f
擊退
U10415 f U10375 f U10362 f U10469 f U10134 f U10549 f U10525 f U10604 f U10488 f
擊退
U10532 f U10695 f U10674 f U10621 f U10681 f U10755 f U10781 f U11013 f U10768 f
擊退減速
U10953 f U10990 f U10583 f U10940 f U11303 f U10051 f U10126 f U10154 f U10257 f
減速
U10194 f U10408 f U10252 f M20093 f U10393 f U10352 f U10201 f U10359 f U10136 f
減速
M20120 f U10310 f U10356 f U10571 f U10441 f U10086 f U10635 f U10867 f U10930 f
減速範圍攻擊
U10986 f U11258 f U11245 f U10052 f U10150 f M20085 f U10516 f M20102 f U10373 f
範圍攻擊
U10396 f U10377 f U10353 f U10202 f U10432 f U10539 f U10567 f U10489 f U10638 f
範圍攻擊
U10696 f U10559 f U10753 f U10736 f U10804 f U10921 f U10912 f U11239 f U10885 f
攻擊力UP
M20076 f U10957 f U10947 f U10975 f
速度王生命汲取
減速範圍攻擊減速
U10951 f U10672 f U10732 f U10619 f U18002 f U10591 f U10633 f U10717 f U10910 f
暴擊重擊戰神裝甲
減速範圍攻擊擊退減速範圍攻擊
U10858 f U11035 f U11005 f U10835 f U10970 f U10847 f U11310 f U11221 f
炎戒石化
擊退減速範圍攻擊範圍攻擊
U11090 f U11253 f U11199 f U11029 f U11084 f U11066 f U10923 f U11057 f

強化/販售特化編輯

U19001 f U19002 f U19003 f U19005 f U19004 f


特別提醒:4-8★部分星靈突破攻擊力、競技場傷害為依特定算法所得計算值,僅供參考。
歡迎通過留言或編輯提供準確數據。
競技場專用」技能的效果,可參見公會戰相關說明的附錄2。
Star 5

★★★★★編輯

近戰攻擊編輯

無技能
U10079 f U10403 f U10212 f M20103 f U10414 f U10376 f U10480 f U10219 f M20121 f
U10544 f U10309 f U10490 f U10641 f U10548 f U10969 f U11104 f U11234 f U10880 f
擊退
U10032 f U10232 f U10254 f U10326 f U10288 f U10483 f M20095 f U10283 f U10479 f
擊退
U10354 f U10360 f U10504 f U10439 f U10657 f U10537 f U10692 f U10757 f U10645 f
擊退減速
U10863 f U10794 f U10931 f U10836 f U11050 f U10217 f U10404 f U10397 f U10286 f
減速
U10316 f U10329 f U10534 f U10340 f U10614 f U10597 f U10509 f U11001 f U10816 f
減速範圍攻擊
U11062 f U18006 f U11176 f U11252 f U10821 f M20073 f U10229 f U10471 f U10562 f
範圍攻擊攻擊力UP
U10769 f U10669 f U10589 f U10684 f U10059 f
銅牆鐵壁
無技能擊退減速
U10068 f U10443 f U10453 f U10841 f U18013 f U10412 f U10662 f U10894 f
銅牆鐵壁
範圍攻擊
U10647 f U10868 f U11059 f
二連擊速度王
無技能減速無技能
U10075 f U10775 f U11127 f U10927 f U10345 f U10074 f
三連擊
擊退
U10346 f U10691 f U11028 f U10342 f U10580 f U10884 f U11302 f
三連擊
減速範圍攻擊
U10543 f U10450 f U10902 f U10666 f
生命汲取
減速
U10699 f U10528 f U10909 f U11099 f U10839 f
重擊暴擊
無技能擊退減速範圍攻擊
U10097 f U11263 f U10834 f U11224 f U11135 f U10855 f U11205 f U11181 f
背後強襲炎戒
擊退擊退減速
U10980 f U11171 f U11257 f U10853 f U11074 f U11044 f

遠戰攻擊編輯

無技能
U10036 f U10198 f U10060 f U10176 f U10274 f U10370 f U10394 f U10238 f U10089 f
U10199 f U10554 f U10547 f U10542 f U10485 f U10624 f U10663 f U10824 f U10734 f
擊退
U10762 f U10900 f U10908 f U10812 f U11114 f M20097 f U10382 f U10421 f U10090 f
擊退
U10435 f U10189 f U10502 f U10336 f U10341 f U10491 f U10593 f U10685 f U10707 f
擊退減速
U10733 f U10586 f U10991 f U10857 f U11244 f U10876 f U10083 f U10267 f U10207 f
減速
U10275 f U10378 f U10205 f U10430 f U10139 f U10311 f U10520 f U10609 f U10741 f
減速範圍攻擊
U10862 f U10985 f U11204 f U11268 f U11301 f U10016 f U10062 f U10185 f U10177 f
範圍攻擊
U10292 f U10463 f U10383 f U10535 f U10613 f U10588 f U10636 f U10507 f U10759 f
範圍攻擊
U10773 f U10995 f U10874 f
三連擊速度王生命汲取
減速擊退範圍攻擊減速擊退
U10554 f U11034 f U10661 f U10601 f U11041 f U10956 f U10999 f
暴擊
無技能擊退減速範圍攻擊
U10070 f U11011 f U10651 f U10095 f U10896 f U11137 f U11150 f U10763 f U10718 f
背後強襲戰神裝甲重擊
擊退減速3+2範圍攻擊擊退減速
U11134 f U11237 f U11020 f U11087 f U10962 f U10721 f U10941 f U11051 f U10929 f U11120 f
炎戒狙擊
擊退範圍攻擊擊退減速
U11175 f U10966 f U11088 f U11161 f U10945 f U11148 f U11307 f
時空護甲
減速
U11098 f U11080 f

魔法攻擊編輯

U10018 f U10077 f U10138 f U10129 f U10250 f U10195 f U10402 f U10253 f M20094 f
U10464 f U10592 f U10802 f U10777 f U11000 f U10739 f U10729 f U10564 f U10643 f
擊退
U10993 f U18004 f U10771 f U11052 f U11254 f U10120 f U10158 f M20065 f U10322 f
擊退
U10211 f U10367 f U10536 f U10103 f U10616 f U10598 f U10683 f U10749 f U10587 f
擊退減速
U10760 f U10960 f U10989 f U11026 f U10897 f U10915 f U10878 f U10019 f U10140 f
減速
M20072 f U10160 f U10215 f U10293 f U10379 f U10388 f U10085 f U10473 f U10246 f
減速範圍攻擊
U10494 f U10622 f U10752 f U11010 f U10871 f U10646 f U18008 f U10111 f U10196 f
範圍攻擊
U10407 f U10482 f U10276 f U10384 f U10237 f U10428 f U10305 f U10521 f U10599 f
範圍攻擊
U10660 f U10628 f U10697 f U10708 f U10856 f U10955 f U10529 f U10795 f U11274 f
範圍攻擊
U11197 f
速度王
3+2擊退3+2|
U10524 f U10451 f U11097 f U10572 f U10833 f U10850 f
速度王二連擊
減速3+2
U10298 f U10914 f U10933 f U11265 f U11300 f
銅牆鐵壁生命汲取暴擊重擊
減速3+2範圍攻擊3+2擊退減速擊退
U10814 f U11046 f U10893 f U11267 f U10664 f U11177 f U10772 f U11036 f
戰神裝甲炎戒
擊退減速擊退減速
U11198 f U11248 f U11032 f U11220 f U11158 f U11273 f U11126 f
石化時空護甲
3+2減速範圍攻擊減速範圍攻擊
U11170 f U11081 f U10948 f U10963 f U11091 f U11154 f U11188 f U11306 f

Star 6

★★★★★★編輯

近戰攻擊編輯

U10162 f U10191 f M20098 f U10280 f U10239 f U10084 f U10466 f U10452 f U10287 f
擊退
U10306 f U10545 f U10420 f U10754 f U10659 f U10954 f U18011 f U10007 f U10141 f
擊退
U10197 f U10271 f U10411 f U10510 f U10560 f U10689 f U10823 f U10889 f U10682 f
擊退減速
U18010 f U10807 f U11272 f U10009 f U10169 f U10183 f M20104 f U10389 f U10472 f
減速
U10243 f U10368 f U10540 f U10552 f U10799 f U10873 f U11095 f U18005 f U11039 f
減速範圍攻擊微笑
U11207 f U10731 f U10987 f U10901 f U10561 f
銅牆鐵壁
擊退減速
U11007 f U10343 f U10457 f U10869 f U11064 f U10347 f U10677 f U11119 f
二連擊三連擊
無技能擊退減速
U10025 f U10655 f U10698 f U10234 f U10702 f U11031 f U11048 f U10723 f U10924 f
四連擊五連擊速度王
擊退減速範圍攻擊4+2擊退減速
U10944 f U10344 f U10746 f U10703 f U10454 f U10782 f U11256 f U10881 f U10680 f U10678 f
生命汲取
減速擊退
U10563 f U10690 f U10530 f U10919 f U10870 f U10936 f
暴擊重擊
擊退減速擊退減速
U11153 f U11213 f U11078 f U11236 f U10971 f U10895 f
背後強襲
擊退減速
U10602 f U11169 f U11129 f U10872 f
炎戒尖刺外殼
擊退減速擊退 減速
U10978 f U11023 f U11069 f U11147 f U11305 f U11241 f

遠戰攻擊編輯

U10400 f M20096 f U10358 f U10653 f U10594 f U10526 f U10738 f U10505 f U10828 f
擊退
U10916 f U10030 f U10163 f U10190 f U10180 f U10130 f U10240 f U10418 f U10556 f
擊退減速
U10623 f U10711 f U10913 f U11261 f U10069 f U10233 f U10210 f U10481 f U10270 f
減速範圍攻擊
M20116 f U10476 f U10608 f U10629 f U10550 f U10801 f U11298 f U10076 f U10256 f
範圍攻擊
U10369 f U10312 f U10610 f U10747 f U10798 f U10950 f U10984 f U10808 f
銅牆鐵壁速度王
擊退減速4+2
U10725 f U10299 f U10468 f U11233 f U10244 f
三連擊四連擊五連擊
擊退減速擊退減速減速
U10793 f U10827 f U10877 f U11194 f U11182 f U11264 f U10825 f U10600 f U10972 f
暴擊重擊
擊退減速範圍攻擊擊退減速
U11040 f U10979 f U10852 f U10875 f U11172 f U11251 f U11008 f U11124 f U10935 f
背後強襲戰神裝甲炎戒
減速擊退範圍攻擊
U10946 f U11072 f U11157 f U11193 f U11209 f U11125 f
狙擊時空護甲
擊退減速
U11063 f U10892 f U11225 f U11297 f U11219 f U10851 f U10849 f U11271 f

魔法攻擊編輯

U10094 f M20040 f U10137 f U10296 f U10431 f U10486 f U10335 f U10627 f U10566 f
擊退
U10531 f U11160 f U11250 f U10943 f U10146 f U10405 f M20082 f U10364 f U10465 f
擊退
U10328 f M20122 f U10114 f U10611 f U10605 f U10596 f U10558 f U10740 f U10784 f
擊退減速
U10800 f U10925 f U10865 f U10907 f M20037 f U10098 f U10142 f U10399 f U10242 f
減速
U10290 f M20099 f U10444 f U10355 f U10512 f U10492 f U10455 f U10819 f U10810 f
減速範圍攻擊
U11174 f U11243 f U10161 f U10080 f M20066 f U10266 f U10401 f U10477 f U10503 f
範圍攻擊
U10652 f U10776 f U11060 f U10883 f
銅牆鐵壁速度王
4+24+2減速4+2範圍攻擊
U11211 f U10553 f U11009 f U10522 f U10879 f U10686 f U10442 f U11159 f
暴擊
擊退4+2減速
U10998 f U10864 f U11103 f U10888 f U10997 f U11049 f U11184 f
背後強襲戰神裝甲
範圍攻擊4+2減速範圍攻擊
U10656 f U11131 f U11086 f U11299 f
炎戒
擊退減速
U11094 f U11024 f U11238 f U11149 f
石化
4+2擊退4+2範圍攻擊
U11202 f U11113 f U11101 f U11073 f U10903 f U11260 f
時空護甲
擊退減速4+2
U11079 f U11118 f U11045 f U11203 f

Star 7

★★★★★★★編輯

戰攻擊編輯

減速擊退減速減速擊退擊退
U10417 f U10640 f U10727 f U10584 f U10625 f U10704 f U10706 f U10714 f U10728 f
30 C/0.55 30 C/0.7 30 C/0.55 20 C/0.6 30 B/0.5 25 C/0.6 30 C/0.65 25 C/0.7 20 C/0.55
擊退減速減速減速擊退
U11085 f U10949 f U10983 f U10815 f U11208 f U10882 f
20 C/0.65 30 C/0.55 25 B/0.5 25 C/0.55 25 C/0.55 30 C/0.7
四連擊四連擊背後強襲炎戒四連擊四連擊銅牆鐵壁暴擊五連擊
擊退減速減速擊退擊退
U11043 f U18015 f U11038 f U10976 f U10840 f U11123 f U11112 f U11180 f U11201 f
-25 C/0.6- -30 B/0.5- -20 C/0.6- -30 B/0.5- -20 B/0.5- -25 B/0.5- -30 C/0.6- -25C/0.55- -25 B/0.5-
重擊生命汲取重擊四連擊尖刺外殼
擊退減速減速擊退
U11214 f